23. ค่าความยืดหยุ่นของการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ข้อมูลตัวชี้วัด “ค่าความยืดหยุ่นของการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ”

ค่าความยืดหยุ่นของการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Energy Elasticity: EE) ซึ่งเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และเป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หากค่า EE ใกล้เคียงหรือต่ำกว่า 1 หมายถึง การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ โดยใน พ.ศ. 2562 ค่า EE อยู่ที่ระดับ -0.25 ลดลงจาก พ.ศ. 2561 ที่มีค่า EE อยู่ที่ระดับ 0.72 เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าค่าเฉลี่ย EE ของประเทศไทยอยู่ที่ระดับ 1.11 ซึ่งหมายถึง การที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้น 1.11 หน่วย อย่างไรก็ตาม ค่า EE มีแนวโน้มลดลง แสดงถึงการใช้พลังงานของประเทศที่มีประสิทธิภาพ) (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2563)

ค่าความยืดหยุ่นของการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ พ.ศ. 2553-2562

ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2563)

ดาวน์โหลดข้อมูล